25 Апр 2019г.
Търново.бг | Какво е Търново.бг | Реклама | За Контакти
15,9 млн.лв. е бюджетът на Община Павликени за 2017 г.
Актуални новини

Велико Търново / Архив Новини

15,9 млн.лв. е бюджетът на Община Павликени за 2017 г.

Добавено: Неделя, 29 Януари 2017г, 15:50 | гледана: 711 пъти.
Бюджетът на Община Павликени за 2017 г. е в размер на 15 943 290 лв. Очакваните вложения по капиталова програма на общината от собствени бюджетни средства, целева субсидия за капиталови разходи и европейски фондове са в размер на 12 110 000 лв. Финансовият план на община Павликени за следващата бюджетна година беше приет на редовната януарска сесия на Общински съвет-Павликени. Проектът на "Бюджет 2017” е съобразен с икономическите тенденции и рамката, установена със Закона за държавния бюджет за 2017 г., приетите от Общински съвет – Павликени наредби и тенденцията в развитието на собствените приходи. Разработването на приходната част на проекто-бюджета за 2017 г., е обвързано с анализ на местните приходи от последните три-четири години. "В разходната част се постарахме да отразим предложенията, постъпили от кметовете на населени места, и второстепенните разпоредители с бюджет“, обясни по време на сесията кметът на Община Павликени инж.Емануил Манолов.Държавните субсидии за общината са увеличени с 1 091 631 лв. или 11,83 %, спрямо 2016 г. Този ръст е обвързан преди всичко с обезпечаване на промяната в размера на минималната работна заплата от 420 на 460 лв. и увеличените разходи за работни заплати във функция "Образование”. Общата изравнителна субсидия за общински дейности за 2017 г. е 1 549 100 лв. Средствата за зимно поддържане са 108 400 лв. Целевата субсидия за капиталови разходи, в т.ч. и за ремонт на пътища, е завишена с 60 100 лв. Община Павликени ще продължи и през 2017 г. всяка от социалните програми, стартирали през изминалите години."Опитът, който имаме от последните две години с програма "Ин витро“ и с програмите за местни и граждански инициативи, показва положителни резултати и затова сме планирали средства за тях и през новата година“, обясни кметът. Той подчерта, че Община Павликени ще продължи да дофинансира средствата за работна заплата в детската ясла и детските градини, като за 2017 г. в бюджета са предвидени средства в размер на 118 000 лв. За издръжка на детските заведения са планирани 361 000 лв. Предвидените средства за дофинансиране на маломерни и слети паралелки в училищата и за издръжка на ученическите столове са почти 82 000 лв. За основен ремонт и придобиване на дълготрайни активи в системата на образованието от собствени бюджетни средства са предвидени 172 000 лв.Запазват се размерите на всички местни данъци на нивото от 2016 г.Планирано е минимално увеличение на размера на таксата за битови отпадъци, което е свързано с пускането в експлоатация на регионалното депо за битови отпадъци в с. Санадиново и разходите по транспорта и обработката на отпадъците."При съставянето на списъка за капиталовата програма за 2017 г. се опитахме да включим всички обекти, които имат приоритетно значение за населените места на общината“, каза още инж.Манолов. И през следващата година Общината ще работи активно за разработване на проектни предложения и кандидатстване по програми от новия програмен период за усвояване на средства от Европейски фондове."В проекта на "Бюджет 2017“ сме се постарали да се справим с предизвикателството да отговорим на вашите очаквания, да направим най – доброто във всички сектори на местното управление, да подготвим и изпълняваме бюджет, спазвайки приоритетите и изискванията на местната общност. В проекта за "Бюджет 2017” си поставяме отговорни, но реално изпълними цели и считам, че с обединените усилия на общинския съвет, администрацията и гражданите на общината ще ги реализираме успешно“, обобщи кметът.